The 2-Minute Rule for kraków klimatyzacja śliczna

Uzasadnienie wyboruZgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ – Zamawiający przy ocenie złożonych ofert kierował się jedynym, wybranym kryterium jakim jest cena brutto całości oferty z pośród nieodrzuconych ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta na wykonanie przedmiotowego zadania i jest zgodna z wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ.

„Świadczenie usług w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu”nr sprawy ZP 08/2008 

W wyniku dokonanej oceny ofert złożonych w przedmiotowym put upępowaniu, Zamawiający informuje, iż wybrana została oferta nr four złożona przez Wykonawcę:

Wybrany Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Cena była jedynym kryterium oceny ofert.

Google endorses to possess a much less number of outbound backlinks to raise Website positioning rating and not to transfer hyperlink juice to every other Internet sites about you could.

Oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium określonego w zamówieniu, jakim była cena 100 %.

Description: Klimatyzacja w Krakowie. Firma RALPH zajmuje się sprzedażą oraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych w firmach jak i u klientów indywidualnych. Jest również producentem urządzeń do sterowania klimatyzacją za pomocą GSM.

Uzasadnienie wyboru: Ofert uzyskał one hundred punktów na podstawie zastosowanego wzoru matematycznego do obliczenia punktowego oferty w ustalonym kryterium oraz spełnił wszystkie warunki udziału w publishępowaniu przetargowym (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Wykonanie zewnętrzengo dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznej rampy zapewniającej dostęp osobom niepełnosprawnym do budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej three.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że articleępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: „Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego”, zgodnie z art.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. one ustawy oraz spełniają następujące warunki website szczegółowe:

Wybrany Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia. Cena była jedynym kryterium oceny ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w put upępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *